Reisevilkår

 

1. BESTILLING AV REISEN
1.1. Reisen kan bestilles på e-post eller på vår webside.
1.2. Avtalen mellom partene anses som inngått fra den dag depositumet er betalt, og omfatter pakkereisen slik den fremgår av tilsendt bestillingsbekreftelse.
1.3. E-posten du mottar ved bestilling av reisen inneholder informasjon om innlogging til "mine bestillinger", betalingsfrister og oppsummering av bestillingen.

2. BETALINGSVILKÅR
2.1. Når reisen er bestilt, skal det betales et depositum på kr 5.500,- pr. person for klassiske reiser til Egypt og kr 4.500,- pr. person for reiser til Emiratene. Ved bestilling av reise til Maldivene eller kombinasjonsreise til Maldivene og Emiratene, betales et depositum tilsvarende flybillettenes kostnad. Reisen skal i sin helhet være betalt senest 35 dager før avreisen. Faktura blir tilsendt på e-post, og betales i nettbank.
2.2. Dersom bestillingen skjer senere enn 35 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass.
2.3. Reisedokumenter kan skrived ut på siden "mine bestillinger" eller blir tilsendt på e-post når hele reisens pris er innbetalt.

3. VISUM
3.1. Innreisebestemmelser for Egypt
Det er visumplikt til Egypt (unntatt i Sinai, Sharm El Sheikh) for både voksne og barn. Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Visum til Egypt kan kjøpes av 1001 Natt Reiser. Ikke-skandinaviske statsborgere må selv undersøke med den Egyptiske ambassaden om visum blir innvilget, før bestilling av reisen. Kontaktinformasjon er å finne under praktisk info om Egypt. Dersom reisen er bestilt, og visum ikke blir innvilget, må reisen annulleres. Da gjelder vanlige avbestillingsregler, og man står selv økonomisk ansvarlig.
3.2. Innreisebestemmelser for De Forente Arabiske Emirater

Skandinaviske statsborgere trenger ikke å søke visum i forkant av reise til De Forente Arabiske Emirater. Visum fås utdelt gratis på flyplassen ved ankomst, og gjelder i 30 dager inkl. ankomst- og avreisedag. Pass må ha gjenværende gyldighet på mer enn 6 måneder etter hjemreise fra De Forente Arabiske Emirater. VIKTIG: Israelske statsborgere eller personer som er født i Israel blir nektet innreise til De forente Arabiske Emirater.

 4. DIN SIKKERHET: 1001 NATT REISER HAR STILT GARANTI TIL REISEGARANTIFONDET
1001 Natt Reiser AS er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren. Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser dersom arrangøren har stilt garanti i Norge. Fondet betaler således tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakkereisen.
Våre pakkereiser er regulert av lov om pakkereiser med forskrifter.

5. PRIS
5.1. Reisens oppgitte pris omfatter alle avgifter, gebyrer og skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling. Eventuelle pristillegg, rabatter, valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner knyttet til reisen, skal tydelig fremgå i reisebevis og på faktura.

5.2. Det kan forekomme økninger av skatter og avgifter som tillegges av hoteller, flyselskaper og cruiserederier, f.eks. på grunn av økte oljepriser. En eventuell økning i disse skattene og avgiftene vil bli viderebelastet den reisende ved utstedelse av reisebevis.
5.3. Vi tar forbehold om at priser på Internett kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker. Eventuelle feil vil bli varslet innen 24 timer, eller i løpet av førstkommende arbeidsdag.
5.4. 1001 Natt Reiser tar forbehold om endringer i forhold til flytider, flyselskap, flytyper og eventuelle mellomlandinger.
Flyet kan mellomlande på ruten til/fra reisemålet. Mellomlandinger kan også oppstå på ruten til/fra reisemålet om flere avganger blir sammenslått av nødvendige årsaker. Nødvendige årsaker kan eksempelvis være for få påmeldte til avgangen eller miljømessige hensyn.
Informasjon om reisens flytider, eventuelle mellomlandinger, flyselskap og flytyper på vår hjemmeside kan endres i tidsrommet mellom bestilling og avreise. Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil 1001 Natt Reiser i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.
5.5. Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til 1001 Natt Reiser. I tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt, er 1001 Natt Reiser ikke ansvarlig.
5.6. 1001 Natt Reisers reiser starter og slutter på avreiseflyplasser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen.
1001 Natt Reiser er ikke ansvarlig for hvordan den reisende kommer seg til/fra avreiseflyplass.
I forhold til forsinkelser erstatter ikke 1001 Natt Reiser billetter eller kjøp av nye billetter til/fra avreiseflyplass.

6. FORSIKRING
1001 Natt Reiser AS videreformidler Gouda avbestillings- og reiseforsikring. Forsikringen må bestilles og betales sammen med innbetaling av reisens depositum for at den skal være gyldig. Ved sykdom eller andre situasjoner som gjør at reisen ikke kan gjennomføres, kontakt lege og forsikringsselskapet. Husk også å ta kontakt med 1001 Natt Reiser AS for avbestilling.

7. VEDERLAGSFRI AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
7.1. Den reisende kan før avreise annullere reisen i følgende tilfeller:

1) Dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden. Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.
2) Der prisforhøyelse øker turens kostnader med mer enn 10%.
3) Der det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen, som f.eks. at arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt. I disse tilfellene har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre andre krav gjeldene.

7.2 Refusjon ved avbestilling av reise skjer etter følgende regler:
1. Ved avbestilling av en reise inntill 35 dager før avreise, refunderes det innbetalte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede flybilletter, hotell og landarrangement og et avbestillingsgebyr på 300 kr per deltager. 
2.  Ved avbestilling av en reise mellom 34 og 22 dager før avreise, refunderes 50 % av det fakturerte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede flybilletter, hotell og landarrangement og et avbestillingsgebyr på kr 300 pr. deltaker.

3.  Ved avbestilling- eller endring av reise inntil 21 dager før avreise tapes inntil 100 % av det fakturerte beløp med fratrekk av eventuelle refunderbare skatter og avgifter.
7.3 Møter den reisende ikke opp i rett tid ved utreise/hjemreise, mis­ter han retten til denne og må selv sørge for transport for egen regning.
7.4 Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reiselengde, hotell, navn på billett, pakkereise/program o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 500 kr per person for endring, i tillegg til eventuelle kostnader som påløper for endring av produkt. 

8. ERSTATNING VED HEVING OG AVLYSNING
8.1. 1001 Natt Reiser AS kan avlyse reisen senest 14 dager før avreise under følgende forhold:
1) hvis antall påmeldte til pakkreisen er mindre enn det minimum som er angitt i avtalen, og kunden har fått skriftlig melding om dette innen avtalte frist, eller
2) det inntreffer forhold utenfor 1001 Natt reisers kontroll (force majeure) avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.
3) forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen.

8.2. Dersom en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Ut over dette kan det ikke gjøres krav, med mindre den reisende er påført tap som skyldes arrangørenes feil eller forsømmelse.
8.3. Dersom arrangøren finner det nødvendig, kan en reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt, og/eller gjennomføre returreisen tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av.

9. MANGLER
Dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program, foreligger det en mangel. Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, tele- og strømbrudd, vannmangel og evt. tomme svømmebasseng på feriestedet, at et hotell ikke serverer alkohol på visse helligdager, samt tilsvarende forhold som arrangøren ikke kunne forutse.

10. REKLAMASJON
Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han eller hun oppdager en mangel som vil gi han eller hun rettigheter etter forannevnte punkter. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har startet, må den reisende, dersom det er mulig reklamere på stedet eller ta kontakt med 1001 Natt Reiser umiddelbart. Klagen må senest være arrangøren i hende 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

11. DEN REISENDE
11.1. Navn på flybilletter

Den reisende har plikt til å oppgi fullstendig navn og fødselsdato på alle reisende ved bestilling. Reisebevis skal sendes på e-post så snart full betaling er registrert mottatt, og skal kontrolleres nøye av den reisende. Eventuelle avvik må rapporteres til 1001 Natt Reiser umiddelbart. Aldersgrense for bestilling er 18 år. Reisende under 18 år må fremlegge skriftlig tillatelse fra foresatte ved bestilling av reise. 1001 Natt Reiser AS er ikke pålagt ansvar for eventuelle forfalskninger i slike saker. Voksne som bestiller for andre barn er ansvarlige for at foresattes samtykke foreligger.

11.2 Helseopplysninger
Den reisende skal før avtalens inngåelse opplyse om helsemessige formaliteter som kan gjøre seg gjeldende under reisen og oppholdet.

11.3. Barnepris
Barnepris gjelder for barn mellom 2 og 12 år, og gjelder når 1 barn deler rom med 2 voksne. Dersom 1 voksen skal dele rom med 1 barn, må barnet betale enkeltromstillegg i tillegg til barnepris. Dette gjelder også hvis 2 barn skal dele rom alene. På de fleste hotell er barneseng til barn under 3 år gratis. Enkelte hotell tar gebyr for ekstraseng til barn over 4 år. Vennligst sjekk dette i hotellbeskrivelsen.

11.4. Alenereisende
Dersom en person reiser alene og aksepterer/velger å være alene på ekstrautflukter i Egypt og private arrangementer i Emiratene, må det betales dobbel pris. 1001 Natt Reisers priser er basert på minimum 2 personer, men enkelte utflukter i Emiratene krever et høyere antall påmeldte for at utflukten kan arrangeres.

1001 Natt Reiser er en Norsk reisearrangør, og medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Firmaets juridiske navn: 1001 Natt Reiser AS
Organisasjonnummer: 
921 077 394  

Bankforbindelse: DNB Bank ASA
Kontonummer:
1506 15 29850 
E-post: post@1001nattreiser.no