Reiseforsikring

Når man skal ut og reise er det helt nødvendig med en god reiseforsikring. Vi tilbyr derfor våre kunder forskjellige typer reiseforsikringer gjennom Gouda Reiseforsikring.
Når du velger Gouda Reiseforsikring er du sikret trygghet på reisen og effektiv assistanse hvis uhellet skulle være ute.

Avbestillingsforsikring
Skulle det for eksempel oppstå akutt sykdom før avreise eller alvorlige hendelser på destinasjonen som gjør at du ikke får reist på din planlagte feriereise, vil en avbestillingsforsikring kunne dekke dette tapet. Dette forekommer som regel tett opp til avreise slik at hele reisens verdi går tapt, ikke bare depositum.
Kjøp forsikring  

Hvem er dekket av forsikringen?

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge, og som skal returnere til Norge etter reisen.

Grunndekning
Hos Gouda koster det kun 6 % av forsikringssummen å tegne vår avbestillingsforsikring. Du fastsetter selv størrelsen på forsikringssummen, men vi anbefaler at den samsvarer med det beløpet som du kan tape ved en avbestilling. Normalt tilsvarer dette reisens totale pris, med fradrag for refunderbare offentlige avgifter (flyskatter m.m).

Grunndekningen dekker avbestillingskostnader som skyldes følgende forhold som rammer sikrede eller hans familie i Norden, - eller sikredes eneste reiseledsager:

  • Akutt sykdom eller ulykkesskader
  • Uventet akutt forverring av kronisk lidelse
  • Død

I tillegg dekkes forsikrede dersom norsk UD gir reiseråd mot innreise i land innenfor 3 dager før avreise, i forbindelse med

  • Epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling

Til sist dekkes følgende forhold som rammer forsikrede:

  • Arbeidsgivers uventede oppsigelse innenfor 3 mnd før avreise
  • Skilsmisse/opphør av samboerskap innenfor 3 mnd før avreise
  • Brann, innbrudd, naturskade, vannledningsskade

Reiseforsikring
Gouda Reiseforsikring gir alle som er under 70 år ved utreise mulighet til å kjøpe enkeltreiseforsikring. Dette er et produkt med høye dekningssummer hvor det er lagt fokus på de dekninger du har bruk for som reisende. For deg som skal ut på reise fra 2 til 365 dager.

Kjøp forsikring  

Helårsforsikring
Helårsforsikring dekker deg over hele verden og varer i opptil et år. Du kan være på reise i 45 dager før du må returnere hjem til Norge igjen. Forsikringen dekker også ekstremsport aktiviteter som f.eks klatreturer over 4000 m.o.h og dykking uten ekstra tillegg. Forsikringen dekker personer opp til 75 år.

Bestill forsikringen direkte her. Velg helårsforsikring verden, 45 dager.
Kjøp forsikring  

Generelt om forsikring
Husk alltid å få kvitteringer for utgifter i forbindelse med sykdom eller skade, samt bekreftelse fra lege om skaden og skadens omfang.
Blir man utsatt for tyveri må man alltid kontakte politiet for å lage en politirapport.
Ved forsinket, mistet og ødelagt bagasje må det alltid foreligge en PIR rapport. Denne rapporten får man på flyplassen og må fylles ut før man forlater terminalen.
Utbetalinger fra forsikringsselskapet foretas kun ved dokumentasjon, derfor må eventuelle kvitteringer/rapporter sendes til forsikringsselskapet direkte etter hjemkomst.
Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd, med fast bostedsadresse i Norge registrert i folkeregistret og som skal returnere til Norge etter utenlandsreisen. Forsikringen gjelder innenfor det geografiske området- og den tid kunden har betalt for. Dette vil fremgå i forsikringsbeviset. Forsikringen er gyldig ved innbetalt premie.
1001 Natt Reiser dekker ikke sykdom, ulykker, tyveri eller forsinket, mistet eller ødelagt bagasje. Dette er alltid en forsikringssak.

Hvis forsikrede er over 70 år, eller forsikringssummen overstiger kr. 100.000, må det fylles ut en egenerklæring om helse som sendes Gouda for godkjenning.